Vedtekter

Vedtekter for Fredensborgveien 41b, 0177 Oslo, fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31, ajourført 10. november 2005,  26. april 2006, 26. april 2012, 29.sept 2015, 16.mars 2016

§ 1. Eiendommen -formål

Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) omfatter gnr 208 bnr 237, Fredensborgveien 41b i Oslo, med påstående bygg.

Sameiet har til formål å ivareta sameiernes fellesinteresser og administrasjon av eiendommen med fellesanlegg av enhver art.

§ 2. Organisering av sameiet

Sameiet består av 35 boligseksjoner. Til hver seksjon er knyttet enerett til bruk av en bruksenhet som består av både en hoveddel og tilleggsdel(er). Tilleggsdelene består av arealer som i den tinglyste seksjoneringsbegjæringen er definert som tilleggsdeler til bruksenheten. Med tilleggsdeler menes etter dette balkong, private takterrasser. Bruksenhetens hoveddel og tilleggsdel(er) utgjør til sammen bruksenheten.

Sameiebrøken bygger på bruksenhetenes areal. Ved fastsettelsen av sameiebrøken legges til grunn kun arealet knyttet til bruksenhetenes hoveddel.

§ 3. Rettslig råderett

Den enkelte sameier har full rettslig råderett over sin seksjon, herunder rett til salg, pantsettelse og utleie. De andre sameierne har likevel panterett i seksjonen for krav mot sameieren for et beløp som svarer til folketrygdens grunnbeløp, jfr eierseksjonsloven § 25. I forbindelse med eierskifte eller utleie skal det straks gis skriftlig melding til styret med opplysning om ny eiers eller leietakers navn.

§ 4. Rett til bruk

Den enkelte sameier har enerett til bruk av sin bruksenhet og rett til å nytte fellesarealene til det de er beregnet eller vanlig brukt til.

Bruksenheten og fellesarealene kan bare brukes i samsvar med formålet og må ikke benyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for brukerne av de øvrige seksjoner.

Endring av bruken fra boligformål til annet formål eller omvendt må ikke fortas uten reseksjonering etter eierseksjonsloven § 13 annet ledd.

Sameierne har rett til å kjøpe, samt forkjøpsrett, til et nærmere fastsatt antall parkeringsplasser på gnr. 208 bnr. 237. De nærmere regler for kjøpsrett og forkjøpsrett er regulert i vedtektene for parkeringsanlegget. Hvor flere sameiere ønsker å kjøpe parkeringsplass omfattet av dette punkt, skal det gjelde et ansiennitetsprinsipp knyttet til eierskap i boligsameiet. Sameiet kan fastsette nærmere retningslinjer for utøvelse av forkjøpsrett.

§ 5. Husordensregler

Sameiermøtet kan med alminnelig flertall fastsette vanlige ordensregler for eiendommen.

§ 6. Bygningsmessige arbeider

Utskifting av vinduer og dører (på eller ut til fellesareal), utvendige lamper på balkong til den enkelte bruksenhet, oppsetting og fargevalg av markiser, endring av utvendige farger etc, skal godkjennes av styret, og kan skje etter en samlet plan for bygningen vedtatt av sameiermøtet.

Tilbygg/påbygg og andre arbeider som skal meldes til bygningsmyndighetene må godkjennes av styret før byggemelding kan sendes. Hvis det søkes om endringer av ikke uvesentlig betydning for de øvrige sameiere, skal styret forelegge spørsmålet på sameiermøtet til avgjørelse.

Ledning, rør og lignende nødvendige installasjoner kan føres gjennom bruksenheten hvis det ikke er til vesentlig ulempe for sameieren. Sameieren skal gi adgang til bruksenheten for nødvendig ettersyn og vedlikehold av installasjonene.

En sameier kan med styrets godkjenning gjennomføre tiltak på fellesarealene som er nødvendige på grunn av sameierens eller husstandsmedlemmenes funksjonshemming. Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn.

§ 7. Felleskostnader

Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet (felleskostnader) fordeles på sameierne etter sameiebrøken.

Den enkelte sameier betaler akontobeløp fastsatt av sameiermøtet eller styret til dekning av sin andel av felleskostnadene. Akontobeløpet skal også dekke avsetning av midler til fremtidig vedlikehold, påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen.

Felleskostnadene omfatter også kostnader knyttet til fellesareal i parkeringsanlegg og utomhus ved bygget.

§ 8. Vedlikehold

 1. a) Den enkelte sameier skal fullt ut og for egen regning vedlikeholde egen bruksenhet slik at det ikke oppstår skade eller ulempe for de andre sameierne. Innvendige vann- og avløpsledninger omfattes av vedlikeholdsplikten til og med forgreningspunktet inn til seksjonen, og de elektriske ledninger til og med seksjonens sikringsskap/tavle.

Ytre vedlikehold av eiendommen med bygninger, fellesrom, fellesarealer, anlegg og utstyr, herunder trappeoppgang og inngangsdør til oppgangen er sameiets ansvar.

Seksjonseier har ansvar for:

– Innvendige flater, altså belegg på vegger, gulv og tak

– Indre deler av balkongen, fliser og eventuelt belegg

– Ledninger, utstyr og innretninger for avløp og vann i bruksenheten som ikke er bygget inn i vegg, tak eller gulv.

– Innvendig vedlikehold av vinduer med ruter (også utskiftning av ruter)

– Vedlikehold av bruksenhetens inngangsdør på innsiden inkludert låser og låskasser.

– Bruksenhetens elektriske anlegg til og med sikringsboksen

Sameiet har ansvar for:

– Alle fellesarealer utvendig og innvendig

– Bygningskroppen, etasjeskillere, fasader, tak

– Utvendig innretninger

– Felles stamledningsnett for vann, avløp og elektrisitet

– Utvendig vedlikehold og utskiftning av balkonger, terrasser, dører og vinduer

 1. b) Alle som flytter inn i Sameiet Fredensborgveien 41b må dekke sameiets kostnader til produksjon av nye postkasseskilt og nøkler der det er nødvendig. Sameiet vil fakturere nye innflyttere for denne kostnaden. Dette gjelder enten man kjøper eller leier en leilighet i sameiet.

§ 9. Miljøoppfølgingsprogram

Sameierne og beboerne er forpliktet til å kildesortere avfall og delta i de ordninger for avfallshåndtering som blir tilrettelagt i samarbeid med Renovasjonsetaten

§ 10. Mislighold. Pålegg om salg og krav om fravikelse

Hvis en sameier til tross for skriftlig advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan styret pålegge vedkommende å selge seksjonen, jf eierseksjonsloven § 26. Medfører sameieren eller brukerens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen, eller er hans oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan styret kreve fravikelse av seksjonen etter bestemmelsene i tvangsfullbyrdelsesloven, jf eierseksjonsloven § 27.

§ 11. Styret

Sameiet skal ha et styre som skal bestå av en leder og 2-3 andre medlemmer, samt 2 varamedlemmer.

Styrets leder velges ved særskilt valg på sameiermøtet.

Sitteperiode for styreleder og ett av styremedlemmene er 2 år. For å sikre kontinuitet i styrearbeidet bør de ikke velges i samme periode. Sitteperiode i øvrige styremedlemmer er 1 år.

Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen, og ellers sørge for forvaltningen av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i sameiermøtet.

Et styremedlem kan ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som medlemmet selv eller nærstående har en framtredende personlig eller økonomisk særinteresse i.

§ 12. Sameiermøtet

Sameiets øverste myndighet utøves av sameiermøtet. Ordinært sameiermøte holdes hvert år innen utgangen av april. Styret skal på forhånd varsle sameierne om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet. Styret innkaller til det ordinære sameiermøtet med minst 8 og høyst 20 dagers varsel.

Ekstraordinært sameiermøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst to sameiere som til sammen har minst en tiendedel av stemmene krever det, og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. Styret innkaller til ekstraordinært sameiermøte med minst 3 og høyst 20 dagers varsel.

Innkalling til sameiermøte skjer skriftlig og skal sammen med tid og sted for møtet, bestemt angi de saker som skal behandles. Uavhengig av om det er nevnt i innkallingen skal det ordinære sameiermøtet alltid behandle:

– styrets årsberetning

– styrets regnskapsoversikt for foregående kalenderår til eventuell godkjenning

– valg av styremedlemmer

I sameiermøtet har sameierne stemmerett med én stemme for hver seksjon de eier. Foruten eieren har ett husstandsmedlem møte- og talerett. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig som må være myndig. Fullmektigen skal legge frem skriftlig og datert fullmakt, og fullmakten anses å gjelde førstkommende sameiermøte med mindre annet fremgår. Fullmakten kan når som helst kalles tilbake. Sameieren har rett til å ta med rådgiver. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom sameiermøtet gir tillatelse.

Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i avstemning om avtale med seg selv eller nærstående eller om sitt eget eller nærståendes ansvar.

§ 13. Forretningsfører

Sameiet skal ha forretningsfører. Styret ansetter forretningsfører og andre funksjonærer i samsvar med lov om eierseksjoner § 41.

§ 14. Mindretallsvern

Sameiermøtet, styret eller andre som representere sameiet kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse sameiere eller andre en urimelig fordel på andre sameieres bekostning.

§ 15. Endringer i vedtektene

Endringer i sameiets vedtekter kan besluttes av sameiermøtet med minst 2/3 av de avgitte stemmer.(2/3 av fremmøtte sameiere)

§ 16. Generelle plikter

Sameierne plikter å overholde bestemmelsene som følger av oppdelingsbegjæringen, lov om eierseksjoner, disse vedtekter samt ordensregler fastsatt av sameiermøtet. Det følger med hver bruksenhet en håndbok om forvaltning, drift og vedlikehold av eiendommen. Ved eierskifte plikter den enkelte sameier å sørge for at erverver(ne) får overlevert denne håndbok.

§ 17. Bruk av heis

Styret skal på forhånd godkjenne bruk av heisen i forbindelse med flytting eller annen bruk enn normal persontransport.  Styret kan sette vilkår for godkjennelse for slik godkjennelse, herunder kreve at heisens tilstand billeddokumenteres før og etter den aktuelle bruk. Eier av den leilighet til hvilken slik bruk skjer er uten hensyn til skyld ansvarlig for eventuelle skader som oppstår i den aktuelle periode. Det samme er tilfellet dersom samtykke ikke innhentes, eller pålagt dokumentasjon ikke gis.

Reglement for eierett til garasjeplass.

Ansvar

 1. Sameiet/styret tar ikke ansvar for kjøretøyets sikkerhet.
 2. Eier av garasjeplass er selv ansvarlig for forsikring av kjøretøyet.
 3. Eier kan kun benytte anvist garasjeplass.

Framleie

 1. Garasjeplass kan ikke leies ut til andre enn beboere i Fredensborgveien 41B.
 2. Ved eventuell framleie av garasjeplass til andre beboere er eier pliktig til å skriftlig gi beskjed til Styret med kontaktinformasjon på leietaker (navn, nr, telefon, email). Eier av garasjeplassen er ansvarlig for videreformidling av reglementet i dette dokumentet og hovedansvarlig for at reglementet følges av leietaker.

Salg

 1. Ved videresalg av garasjeplassen skal Styret utstede ny kontrakt på vegne av selger og kjøper.

Vedlikehold

 1. Eier av garasjeplassen kan pålegges å bytte bodplassering med en annen beboer dersom bodplasseringen ikke er hensiktsmessig ifht. anvist parkeringsplass.
 2. Garasjeplassen skal holdes ryddig og det skal ikke benyttes som lagringsplass.
 3. Oljesøl skal fjernes umiddelbart også utenfor egen garasjeplass.
 4. Tomgangskjøring er ikke tillatt.

Misslighold

 1. Misslighold av garasjeplassen kan føre til pålegg om å rette opp skaden med krav om at eier dekker kostnaden ved utbedring av skaden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *