Husordensregler

Pr. 21. april 08

§ 1. FORMÅL
Husordensreglene skal sikre brukerne av seksjonene trivsel, regulere forhold som kan være til sjenanse for andre, samt skape et godt bo- og arbeidsmiljø hvor alle kan trives og føle seg trygge.

§ 2. GENERELT
Seksjonsbrukerne plikter å følge bestemmelsene i husordensreglene. Seksjonseier er ansvarlig for at reglene blir gjort kjent for seksjonsbruker, og at de blir overholdt av disse og andre som gis adgang til seksjonen.
Seksjonseier blir erstatningspliktig for enhver skade som skyldes overtredelse av husordensreglene eller mangel på aktsomhet.

Utleie og eierskifte skal skriftlig meldes til styret/forretningsfører og eventuelt dokumenteres med eierskiftepapirer.

§ 3. RO
Seksjonene og fellesareal må ikke brukes slik at det sjenerer andre.
Det skal som hovedregel være ro mellom kl. 23–07.
Skal man holde selskap/fest som kan være til sjenanse for andre, bør man varsle om dette på forhånd.
Oppussing som vil vare mer enn en uke og medføre støy- og/eller støvplager for andre i sameiet, har plikt til å henge opp informasjon om dette på sameiets oppslagstavle.

§ 4. FELLESAREAL(også svalganger)
Fellesareal skal være rene og ryddige.
Det ikke tillatt å ha noe stående i fellesarealet, med unntak av barnevogner og rullatorer dersom disse ikke er til hinder for rømningsvei.
Alle bør ha et moderat støynivå samt rydde etter seg, ved benyttelse av fellesareal.
Det er kun tillatt å bruke elektrisk- eller gassgrill på takterrassen/balkonger.
Kullgrill kan kun benyttes i bakgården.
Sykler settes på anviste plasser (i bakgården ved sykkeloppsettet og fellesbod i kjeller).
All montering av utstyr som berører husets fasade, slik som markiser, flaggstenger, blomsterkasser, antenner (parabol etc.), utelamper og lignende, må forhåndsgodkjennes av styret.
Vinduer, trapper, svalganger og balkonger skal ikke benyttes til risting og banking av tepper og lignende.
Alle låsbare dører skal være låst til enhver tid. Garasjedøren likeså.
Ved flytting eller lignende skal dører som står åpne over tid være med tilsyn.

§ 5. SKILTING/NØKLER
All annen skilting enn den enkeltes entrédør skal forhåndsgodkjennes av styret.
Bestilling av nøkler (Trioving systemnøkler), postkasseskilt og ringeklokkeskilt gjøres gjennom styret.

§ 6. SØPPEL
Vanlig husholdningsavfall legges i lukkede poser i søppelrommets søppelkasser.
Papiravfall kastes i papircontainerne i søppelrommet.
Brannfarlig avfall og søppel som renholdsetaten ikke vil ta med seg, må enhver seksjonsbruker selv besørge bortkjøring av.
På grunn av brannfaren, er det ikke tillatt å sette fra seg noe under trappen i kjelleren eller utenfor bodene.

§ 7. GARASJEN
Vis aktsomhet ved all ferdsel i garasjen.
Det er kun tillatt å parkere på anviste plasser.
Det er ikke tillatt å ha noe stående i garasjens fellesareal som er til hinder for parkering på henviste plasser, eller annen alminnelig ferdsel.

§ 8. DYREHOLD
Dyrehold er i alminnelighet tillatt så lenge dette ikke er til plage for andre seksjonsbrukere.
Ved gjentatte klager på et dyr, kan styret beslutte å begrense dyrets ferdsel på fellesområder. Dette kun hvis det er til beviselig ulempe for øvrige brukere av eiendommen.

§ 9. FORESPØRSLER, FORSLAG ELLER KLAGER
Alle henvendelser til styret skal skje skriftlig, enten ved å legge det i Sameiets postkasse eller sende det pr. email. Anonyme henvendelser behandles ikke.
Informasjon fra styret vil bli gjort tilgjengelig på oppslagstavlen, i nyhetsbrevet, på sameiets hjemmeside, pr. email eller pr. brev.

§ 10. BRUK AV HEIS
Heisen skal i utgangspunktet bare brukes til persontransport. All annen bruk kan bare skje med Styrets godkjennelse. Styret kan sette vilkår for godkjennelse for slik godkjennelse, herunder kreve at heisens tilstand billeddokumenteres før og etter den aktuelle bruk. Eier av den leilighet til hvilken slik bruk skjer er uten hensyn til skyld ansvarlig for eventuelle skader som oppstår i den aktuelle periode. Det samme er tilfellet dersom samtykke ikke innhentes, eller pålagt dokumentasjon ikke gis.

Skader/driftsstans vil kunne kreves av den som sist brukte heisen til annet enn persontransport.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *